Değerlendirme Politikamız

 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1 -  Politikanın esas amacı, Girişim Kitle Fonlama Platformu Anonim Şirketi’ne ilgili mevzuata uygun olarak başvuru yapan Girişimci veya Girişim Şirketinin Bilgi Formunun onaylanmasına ve 27.10.2021 tarihli 31641 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan “Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (lll – 35/A.2) Ek-2’de asgari unsurları belirlenen fizibilite raporunun incelenmesine yönelik olarak objektif ve tarafsız değerlendirme ölçüt ve yöntemlerini içeren Yatırım Komitesi değerlendirmesine ilişkin ilke ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Politika, kampanyaların yayını için gerekli değerlendirmeleri kapsar ve Girişim Kitle Fonlama Platformu Anonim Şirketi’nin merkez ve şubeleri ile diğer ilgili birimlerinde uygulanır.

Hukuki Dayanak

Madde 3 -  Bu Politika, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun Madde 4, Madde 16, Madde 35/A ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.10.2021 tarihli 31641 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan “Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (lll – 35/A.2) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) yayınları esas alınarak hazırlanmış olup ve yine ilgili mevzuat gereği Platform Yönetim Kurulu kararına bağlanarak Kamuoyuna Platform web sitesi üzerinden sürekli olarak duyurulmuştur.

İKİNCİ BÖLÜM
TANIMLAR

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 4 -  Bu politika kapsamında yer alan tanımlar aşağıdaki şekildedir.

Girişim Kitle Fonlama Platformu Anonim Şirketi: Kitle Fonlama Platformu (Platform)

Girişimci: Paya dayalı kitle fonlaması yoluyla Projesine kaynak arayan Türkiye’de yerleşik gerçek kişileri ve limited veya anonim şirket türündeki tüzel kişileri,

Girişim şirketi: Türkiye’de kurulu veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı bulunan anonim ortaklıkları,

Kampanya: Bir girişim şirketinin veya projenin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen fon toplama talebinin platformlar üzerinden kamuya duyurulmasını,

Kampanya Sayfası: Bir girişim şirketine veya projeye ilişkin olarak platform nezdinde oluşturulan ve yalnızca üyelerin erişimine açık tutulan internet sayfasını,

Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,

Kitle Fonlaması: Bir projenin ve/veya girişim şirketinin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla Kurul tarafından belirlenen esaslar dâhilinde Kanunun yatırımcı tazminine ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın kitle fonlama platformları aracılığıyla halktan para toplanmasını,

Kitle Fonlaması Bilgi Formu (Bilgi formu): Projenin veya girişim şirketinin ihtiyaç duyduğu fonun toplanabilmesi amacıyla kampanya sayfasında ilan edilen ve standartları Kurulca belirlenen formu,

Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,

Pay: Girişim şirketinin sermayesini temsil eden ve sahibine ortaklık hakkı veren menkul kıymeti,

Paya Dayalı Kitle Fonlaması: Pay karşılığında kitle fonlama platformları aracılığıyla halktan para toplanmasını,

Proje: Girişim şirketine dönüşme potansiyeli taşıyan, planlanan teknoloji faaliyeti ve/veya üretim faaliyetinin gerçekleştirilmesi için kaynak ihtiyacı olan iş fikrini,

Tanıtıcı Bilgiler: Platformlar tarafından kampanyalara ilişkin olarak her türlü iletişim aracıyla kamuoyu ile paylaşılan iş fikri özeti, girişim şirketinin ticaret unvanı ve merkez adresi, girişim şirketinin yöneticilerinin veya girişimci ve ekibinin adı, soyadı ve geçmiş tecrübeleri, hedeflenen ve toplanan fon tutarı, belirlenen ve geriye kalan kampanya süreleri, varsa fon sağlayan yatırımcı sayısı ve kampanyayı destekleyen nitelikli yatırımcıların unvanları gibi genel nitelikteki özet bilgileri,

Teknoloji Faaliyeti: Katma değeri ve rekabet edebilirliği yüksek teknolojik ürün ve hizmet üretimini ve/veya teknolojik bir buluşun ticari bir ürün, yöntem ya da hizmete dönüştürülmesi amacıyla yürütülen teknoloji geliştirme faaliyetini,

Üretim Faaliyeti: Yüksek katma değer ve istihdam yaratma potansiyeli taşıyan bir iş modeline bağlı olarak girdilerin belirli bir süreçten geçirilerek fiziksel ürüne dönüştürülmesi faaliyetini,

Yatırım Komitesi: Girişim şirketine veya girişimciye ait projeye ilişkin hazırlanan fizibilite raporunu değerlendiren, kampanyalara ilişkin hazırlanan kitle fonlaması bilgi formunu onaylayan ve platform yönetim kurulu tarafından belirlenen komiteyi,

Proje Danışmanı: Platforma başvuruları ön değerlendirmeye tabi tutan, Girişim Şirketi ile Platform arasındaki iletişimi koordine eden ve Proje veya Girişim şirketi ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri Yatırım Komitesi’ne sunulmaya hazır hale getirilmesi için Proje Danışmanlığı veren Girişimci veya Girişim Şirketine Platform tarafından görevlendirilen uzman personeldir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GİRİŞİMCİ VE/VEYA GİRİŞİM ŞİRKETİNE DAİR HÜKÜMLER

Kabul Edilecek Projeler

Madde 5 -  Platform ’a yapılan başvurularda ilgili mevzuata uygun olarak, Girişim şirketine dönüşme potansiyeli taşıyan teknoloji ve/veya üretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kaynak ihtiyacı olan iş fikirleri değerlendirmeye alınır.

Verilen Bilgilerin Doğruluğu

Madde 6 - Başvurularda paylaşılan tüm bilgi ve belgelerin doğru olduğu kabul edilir. Gerekli durumlarda verilen bilgi ve/veya belgeleri tevsik edecek ek belgeler istenir.

Girişimci ve Girişim Şirketi’ne Dair Ön Değerlendirme

Madde 7 - Platform ’a başvuran Girişimci veya Girişim Şirketi’ne derhal bir Proje Danışmanı atanır.

Madde 8 - İlk değerlendirme bu aşamada yapılır ve Madde 5’te belirtilen duruma uygun olmayan başvurular bu aşamada reddedilir. Bu durum gerekçelerin belirtildiği bir e-posta ile başvuru sahibine bildirilir.

Madde 9 - Ön onayı geçen başvuru sahipleri Proje Danışmanının yönlendirmeleri ile Yatırım Komitesi’ne sunulmak üzere gerekli hazırlıkları yapar.

Başvuru ve Kitle Fonlaması Bilgi Formunda Bulunması Gerekli Bilgi ve Belgeler

Madde 10 - Girişimci veya Girişim Şirketi Platform üzerinden sunulan başvuru formunu doldurur. Bu formda aşağıdaki maddelerden Girişim Şirketinin daha önce kurulup kurulmadığına göre temin edebildikleri bilgi ve belgeler ile Sermaye Piyasası Kurumu tarafından Bilgi Formunda istenen diğer bilgi ve belgeler bulunur.

1. Girişimin Sektörü

2. Girişimin Kategorisi

3. Ürün veya Hizmetlerin hitap ettiği bölge (Ulusal/Global)

4. Girişim şirketinin mevcut faaliyet konuları, varsa ürettiği/üreteceği ürünler ve/veya sunduğu/sunacağı hizmetler veya projenin çıktısı niteliğindeki ürün ve/veya hizmetler hakkında bilgiler.

5. Müşteri sayısı

6. Son bir yıl içerisinde düzenlediği fatura toplamı

7. Girişimciyi ve/veya ekibini tanıtıcı bilgiler,

8. Girişimini ve/veya Girişim Şirketini tanıtıcı bilgiler,

9. Resmi olmayan proje ortakları ve/veya hissedarına ait bilgiler,

10. Girişimin ve/veya Girişim Şirketinin web sitesi

11. Girişimin ve/veya Girişim Şirketinin sosyal medya hesapları ve takipçi sayıları

12. Girişimini anlatan fotoğraf, video, çizim ve metinler,

13. Mevcut Durum Raporu

14. SWOT Analizi

     a) Girişim şirketinin veya projenin beklenen amacına ulaşmasını engelleyebilecek risk faktörleri.

15. Aldığı devlet destekleri

16. Aldığı Yatırımlar

17. Beş yıllık İş Planı

18. Fizibilite Raporu

19. Pazar Analizi

     a) Hedef kitle, ürün ve/veya hizmetlerin talebine ilişkin somut ve öngörülebilir tahminler.

     b) Ürün ve hizmetlere yönelik pazar araştırması ve analizi ile varsa önceki etüt, araştırma ve diğer çalışmalar hakkında bilgiler.

20. Rakip Analizi,

21. Ürün ve hizmetlerin teknik ve tasarım analizi, bunlara ilişkin araştırma, geliştirme, üretim, satış ve pazarlama programı hakkında tahmin ve varsayımlar.

22. Beş Yıllık İşletme Bütçesi

23. Beş Yıllık Yatırım Bütçesi

24. Finansal Tablolar (Geçmiş Gerçekleşen ve 5 yıllık Tahminleri içeren)

     a) Araştırma, geliştirme, danışmanlık, lisans, patent, işçilik, pazarlama, demirbaş, ekipman, finansman ve benzeri giderler ile diğer öngörülmeyen harcamalar için ayrılan bütçe hakkında bilgiler.

     b) Fon kullanım süresine göre belirlenecek makul bir süre için somut ve öngörülebilir varsayımlara dayanan gelir-gider projeksiyonu

     c) Girişim şirketinin veya projenin fon kaynakları, tahmini finansman yapısı ile finansal ve ekonomik analizi.

25. Girişim Şirketi kurulmuş durumda ise sermaye ve ortaklık yapısı

26. Fon kullanım yerleri, varsa ek satış dâhil hedeflenen fon tutarı, her bir harcama kaleminin mahiyeti ve planlanan harcama tarih ve dönemleri hakkında bilgiler.

27. Kampanya kapsamında satmak istediği hisse miktarı ve pay bedelleri

28. Nitelikli Yatırımcı için ayrılan pay miktarı (1.000.000 TL’nin üzerindeki fon talepleri için min. %5)

29. Finansal Kaynak Talep Tutarı (Fonlama Tutarı)

Yatırım Komitesine Başvurunun Sunulması

Madde 11 - Girişimci ve/veya Girişim Şirketi tarafından Madde 10’da verilen bilgi ve belgeler platform tarafından başvuru sahibine tahsis edilen proje giriş alanı kullanılarak girilir ve kampanya sayfası düzenlenir. Proje Danışmanı ön onayı ile Yatırım Komitesine sunulur.

Yatırım Komitesinin Oluşumu ve Toplantı Usulü

Madde 12 - Yatırım Komitesi için öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden Yatırım Komitesi üyeleri sorumludur.

Madde 13 - Yatırım Komitesi biri başkan olmak üzere en az üç üyeden oluşur.

Madde 14 - Yatırım Komitesi üye sayısının çoğunluğunun finans, girişimcilik, işletmecilik, hukuki, Proje danışmanlığı, teknoloji, sanayi ve ticaret gibi alanlarda en az beş yıllık tecrübeye sahip kişilerden oluşur.

Madde 15 - Yatırım Komitesi’nin yalnızca bir üyesi Platform ’un Yönetim Kurulu Üyelerinden seçilir ve bu üye Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (lll – 35/A.2) 6 ‘ncı Maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şarta haizdir.

Madde 16 - Yatırım Komitesi’nin en az bir üyesi Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına sahip kişilerden seçilir.

Madde 17 - Yatırım Komitesi Üyelerinin tamamı Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (lll – 35/A.2) 6‘ncı maddesi birinci fıkrasında yer alan şartları sağlar.

Madde 18 - Yatırım komitesinin en az bir üyesi Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (lll – 35/A.2) gereğince 15/2/2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelikte tanımlanan Bireysel Katılım Yatırımcısı lisansına sahip kişilerden seçilir.

Madde 19 - Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği(lll – 35/A.2) 6 ’ncı Maddesi Birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi halinde Platform Yönetim Kurulu en geç on işgünü içinde bu şartların yeniden sağlandığını tevsik edici bilgi ve belgeleri Sermaye piyasası Kurulu’na iletir.

Madde 20 - Yatırım komitesi üyeliklerinden herhangi birinin boşalması durumunda, bu durumun gerekçesi platform tarafından yazılı olarak iki işgünü içinde Sermaye piyasası Kurulu’na bildirilir.

Madde 21 - Yatırım komitesinin Kitle Fonlaması Bilgi Formunu onaylaması üye tamsayısının çoğunluğunun bu yönde karar vermesi ile mümkündür.

Madde 22 - Yatırım Komitesi Üyeleri; kendilerinin, eşlerinin, alt ve üstsoylarının sermaye, denetim ve idari bakımdan doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili oldukları projelere veya girişim şirketlerine ait kampanya başvurularının değerlendirilmesinde oy kullanamazlar.

Madde 23 - Yatırım komitesi üyelerinden herhangi birinin bir projenin kampanyasının platformda yayımlanma kararına karşı şerh koyması halinde, bu şerhe ve şerhin gerekçesine ilişkin açıklamalar bilgi formu ile birlikte ilgili projenin kampanya sayfasında yayımlanır.

Madde 24 - Yatırım komitesi üyeleri bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetleri karşılığında girişim şirketlerinden veya girişimcilerden herhangi bir ekonomik menfaat temin edemez ve değerlendirdikleri kampanyalara fon sağlayamazlar.

Madde 25 - Yatırım Komitesi Üyeleri başvuruları değerlendirmek üzere çevrimiçi veya fiziksel olarak toplantı yapabilir.

Madde 26 - Yatırım Komitesi Üyeleri başvuruları objektif kriterlere ve hiçbir yönlendirme ve baskıya maruz kalmadan değerlendirir ve yayınlanmasını uygun görmesi durumunda onay verir. Uygun bulmadığı başvurular için gerekçesini yazılı olarak bildirir.

Madde 27 - Yatırım Komitesi üyeleri gerekli gördükleri takdirde Girişimci ile yüz yüze görüşür.

Madde 28 - Yatırım Komitesi üyeleri gerekli gördükleri takdirde başvuru için Proje Danışmanı vasıtası ile ek bilgi ve belge talep edebilir.

Yatırım Komitesinin Değerlendirme Kriterleri

Madde 29 - Yatırım Komitesi başvuruları öncelikle ilgili mevzuata uygunluğuna göre bir değerlendirme yapar.

Madde 30 - Değerlendirmede objektif kriterlere göre Proje Danışmanı tarafından raporlanan Kampanya Bilgi Formu ve diğer bilgi ve belgelere göre sahip olduğu bilgi ve tecrübesini de kullanır.

Madde 31 - Değerlendirme yaparken Girişim şirketine dönüşme potansiyeli taşıyan teknoloji faaliyet ve/veya bir üretim faaliyeti olmasına ve özellikle İnovasyon içermesini dikkate alır.

Madde 32 Söz konusu girişime yatırım yapacak olası yatırımcıların haklarının korunmasını göz önünde tutar.

Madde 33 - Yatırımcıları korumaya yönelik olarak olası yüksek riskleri öngörür ve bu durumu Kampanya Bilgi Formunda belirtir.

Madde 34 - Başvurunun onaylanması durumunda kaynak sağlanan projenin ulusal çıkarlarımıza hizmet etmesine özen gösterir.

Madde 35 - Ülkemize ithal edilen ürünlerin ikamesi olan ürünlerin üretilmesine yönelik iş fikirlerini önceliklendirir.

Madde 36 - İş fikrinin evrensel kurallara uygun olarak din, dil, ırk ve etnik kimlik gözetmeyen bir durumda olmasına dikkat eder.

Madde 37 - İstihdam oluşturabilecek Proje veya Girişim Şirketlerinin gerçekleşmesi önceliklendirir.

Madde 38 - Alkol, tütün mamulleri, uyuşturucu maddeler, kumar ve kanunen suç teşkil edebilecek iş fikirlerini kabul etmez.

Kampanyanın Kabulü ve Yayına Alınma Usulü

Madde 39 - Yatırım komitesinin üye tamsayısının çoğunluğunun bu yönde karar vermesi ile başvuru kabul edilmiş sayılır ve yayınlanması için Proje Danışmanı tarafından Platform’a iletilir. Platform tarafından gerekli ön çalışmalar ve işlemler sonrasında Proje veya Girişim Şirketi fon toplanması için Platform’da yayına alınır.

Kampanyanın Ret Edilmesi ve Bildirim Usulü

Madde 40 - Yatırım komitesinin Üye tamsayısının çoğunluğunun bu yönde karar vermesi durumunda başvuru kabul edilmemiş sayılır ve ret gerekçesini de içeren bilgiler ile birlikte başvuru sahibine Proje Danışmanı tarafından bildirilir.

Fikri Haklar Hususu

Madde 41 - Platform’a başvuru yapan Girişimci ve/veya Girişim Şirketi, başvurusunda bulunan tüm bilgi ve belgelerin telif haklarının kendisinde olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılır. Aksi bir durumun tespiti durumunda değerlendirmeye alınmaz veya işlem tesis edilmiş ise derhal işlemler iptal edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DİĞER HUSUSLAR

Politika’da Yer Almayan Diğer Hususlar

Madde 42 - Bu Politika metninde düzenlenmemiş, Politika kapsamı ile ilgili diğer konularda Platform tarafından çıkarılan diğer Politika metninde, genelgeler ile sermaye piyasası işlemlerini düzenleyen yasalar ve diğer ilgili mevzuat hükümleri esas alınır.

Politika Hükümlerinde Değişiklikler

Madde 43 - Politika hükümlerini değiştirme yetkisi iç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesinin tavsiyesi ile yönetim kuruluna aittir.

Yürütme

Madde 44 - Bu Politika hükümleri Girişim Kitle Fonlama Platformu Anonim Şirketi tarafından yürütülür.

Yürürlük

Madde 45 -  İş bu Politika hükümleri Girişim Kitle Fonlama Platformu Anonim Şirketi. Yönetim Kurulunun 30/12/2021 tarihli 2021/05 kararı ile kabul edilmiş olup, karar tarihi itibarıyla yürürlüğe girer.

 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.