Support Center

İstediğim miktarda yatırım yapabilir miyim?

1 TL ile 250.000 TL arasında yatırım gerçekleştirme limitiniz bulunmaktadır. Ancak gelir beyanında bulunmanız halinde bu limiti 1.000.000 TL’ye kadar artırabilirsiniz. Nitelikli ve Kurumsal yatırımcılar için yatırım limiti bulunmaz.

Maksimum fonlama miktarında güncelleme var mı?

Güncelleme bir takvim yılı içerisinde bir kez yapılmakta bu kapsamda Ek bir güncelleme bulunmamaktadır. Buna göre maksimum fonlama tutarı 75.000.000,00 TL’dir.

Kampanya sonrasında yapılan iadelerde ücret kesintisi yapılıyor mu?

Gerçekleştirilen yatırımlarda İade ve Kısmi iadelerde ücret kesintisi yapılmamaktadır. 

Kredi Kartı ile yatırım gerçekleştirmek istiyorum ne kadar işlem ücreti alınıyor?

Kredi Kartı ile yapılan yatırımlarda Pay alım ödemelerinde  ödeme hizmeti sunan kuruluş tarafından komisyon alınmaktadır.

Yatırım turuna çıkmak istiyorum Kampanya Listeleme Ücreti alıyor musunuz?

Platform'da listelenmesi için yapılan başvurular ücretsiz olup Listeleme Ücreti alınmamaktadır.

GSYF nedir?

Tasarruf sahiplerinden fon katılma payı karşılığında toplanan para ya da diğer varlıklarla, tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre kurulca belirlenen varlık ve haklardan oluşan portföy veya portföyleri işletmek amacıyla portföy yönetim şirketleri tarafından fon iç tüzüğü ile kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığıdır.

GSYF avantajları nelerdir?

Girişim Sermayesi Yatırım Fonuna katılım sağlayan kurumlar vergisi mükellefi olan şirketler GYSF’ye katılım tutarları miktarınca kurumlar vergisinden muaf tutulmaktadır. Örneğin; bir sermaye şirketi (Anonim Şirketi veya Limited Şirketi) 2021 yılı kazancından ayıracağı %10 fonu, 2022 yılı sonuna kadar herhangi bir girişim sermayesi yatırım ortaklığına yatırır ya da girişim sermayesi yatırım fonunun katılma belgelerini alırsa 2022 yılı beyannamesinde ödediği bu tutarın tamamını indirim olarak düşebilmektedir. Böylece yatırdığı fonun %25’i kadar vergisel avantaj elde edebilir.

Girişimciler için Kitlesel Fonlama nedir?

Projeleri için fon bulmanın yanı sıra girişim dair mevcut riski minilimize etmek, projelerinin pazar analizini yapmak, ürünlerinin satılabilirliğini test etmek, kendi sınırları dışında geniş kitlelere duyurmak ve son kullanıcılardan geri bildirim alma aracıdır.

Yatırımcılar için Kitlesel Fonlama nedir?

Yüksek çarpanlı getiriler kazandıracak Projelere mekân ve zaman kısıtlaması olmadan ulaşabilmeye tekabül etmektedir.

Kitle Fonlama 2.0 nedir?

Start up aşamasında olan Girişimciler, Kitle Fonlama Sistemine dâhil olarak Venture Capital veya Melek yatırımcıdan alacağı parayla kendilerini Venture Capital’in alternatifinde konumlandırarak kendi personelini şirketinde ortaklık veremeyen ancak şirket içerisine almak isteyenlerin oluşturdukları portföy alanıdır.

Fonangels kimdir?

Girişim ve yatırım alanında güçlü bir ekosistem oluşturabilmek için Girişimci ile Yatırımcıyı aynı çatı altında buluşturarak insan hayatında fark yaratacak projelerin filizlenmesine ve bu topraklara değer katmasına aracı olan bir kitle fonlama platformudur.

Fonangels ne zaman kuruldu?

Girişim Kitle Fonlama Platformu A.Ş. olarak Paya Dayalı Kitle Fonlaması alanında 24 Şubat 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından listeye alınarak yetkilendirilmiştir.

Fonangels nasıl çalışır?

Başlangıç aşamasındaki projelerin faaliyete geçirilmesini sağlayarak Girişimcilerin finansman ihtiyacının karşılanmasını sağlamak amacıyla Paya Dayalı Kitle Fonlama kampanyası gerçekleştirir. Fonangels, inovatif projelerin E-Devlet doğrulamasıyla kayıt olan yatırımcılar tarafından 1 TL’ye dahi fonlanmasını sağlayarak fikir sahibi girişimcilerin desteklenmesini ve geleceğe yatırım yapmak isteyen Yatırımcıların teknoloji ve üretim alanındaki projeleri keşfetmesini aracılık etmek amacıyla çalışmalarını yürütür.

Platformunuza nasıl üye olabilirim?

“Kayıt Ol” butonuna tıklayarak e-Posta adresinize gelen “Hesabımı Aktive Et” butonuna tıklamanız akabinde E-Devlet, TCKN ve telefon doğrulamasını yaparak Platformumuza ücretsiz üye olabilirsiniz. Böylelikle projeleri detaylı inceleyebilir, Yatırımlarınızı güvenle gerçekleştirebilir ve Platformumuz hakkında gelişmeleri takip edebilirsiniz.

Kitle fonlamada kimler yatırım yapabilir?

Türkiye’de yerleşik tüm kişiler (gerçek ve tüzel) paya dayalı kitle fonlama ile yatırımcı olabilir. Yatırımcılar, kimlik bilgileri ile uyumlu bir ödeme aracıyla yatırım yapmalıdır.

Türkiye’de yerleşik olmayan kişilerin (gerçek ve tüzel) yatırım yapabilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde hesap açmaları gerekir.

Nasıl Yatırımcı olabilirim?

Öncelikli olarak web sitemize üye olmalısınız. Anasayfada yer alan projeleri inceleyerek yatırım yapmak istediğiniz proje üzerine gelip YATIRIM YAP butonuna tıklayarak 3 dakikada Kredi Kartı veya EFT olarak yatırım miktarınızı yazarak işlemi tamamlayabilirsiniz.

Takasbank kimdir?

Takasbank, Borsa İstanbul bünyesinde mevcut piyasalarda gerçekleşen; pay, borçlanma araçları, yurt dışı sermaye piyasası araçları, türev araçlar ile ilgili işlemlerin nakit ve menkul kıymet takasını sonuçlandırmak üzere yetkilendirilmiş merkezi takas kuruluşudur.

Merkezi Kayıt Kuruluşu kimdir?

Türk Sermaye Piyasalarının Merkezi Saklama Kuruluşu olarak üyelerine saklama, veri depolama ve raporlama, kurumsal yönetim ve yatırımcı hizmetlerini sunan Platformumuz aracılığı ile yapmış olduğunuz yatırımlarınızı kaydileştiren ve güvenli yatırım yapma imkânını oluşturan kuruluştur.

Proje başvuru şartlarınız var mı?

Platformumuz Teknoloji ve Üretim alanındaki projeleri değerlendirmeye almaktadır.

Projemin kabul edilip edilmediğini nasıl öğrenebilirim?

Web sitemiz üzerinden başvurulan tüm projeler Proje ekibimiz tarafından değerlendirmeye alınır. Değerlendirme sürecini tamamlayan projelere Girişimcinin belirtmiş olduğu iletişim adresine yazılı olarak olumlu/olumsuz geri dönüş sağlanır.

Yatırım komitesi nedir?

Girişimci veya girişim şirketi tarafından hazırlanan fizibilite raporunu değerlendiren, kampanyalara ilişkin hazırlanan bilgi formunu onaylayan ve platform yönetim kurulu tarafından belirlenen komitedir.

Yatırımcı sunumu nedir?

Girişimciler finansman ihtiyacını karşılayabilmek ve yatırımcıların dikkatini çekmek ve işlerlik kazanan projeyi kısa, öz ve net tanımlarla anlatabilmek için hazırladıkları sunumlardır.

Hisse/Pay nedir?

Ortaklarına sermaye paylarını belgelendirmek için verilen ve sahibine şirketin yıllık karından pay alma hakkı veren evraktır.

B2C İş modeli nedir?

“Business to Consumer” / “Firmadan Tüketiciye” kavramı, şirketlerin tüketicilerle direkt olarak kurduğu ticari bağlantıyı tanımlayan ifadedir.

B2B İş modeli nedir?

“Business to Business / “Şirketten Şirkete” kavramı şirketlerin kendi aralarında gerçekleştirdikleri pazarlama veya satış uygulamalarını ifade eder.

Bağımsız Denetim raporu nedir?

Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan, denetçinin işletmeye ait finansal tablolara ilişkin açık görüşünü kapsayan belgedir

Payların Birim Nominal Değeri nedir?

Hisse senedinin üzerinde belirtilen pay miktarının ve buna bağlı olarak o hisse senedinin değerini gösteren bir ifadedir.

Gelir-Gider tablosu nedir?

Girişim Şirketinin belirli bir hesap döneminde elde ettiği gelirle, yaptığı giderleri sıralı bir şekilde gösteren ve dönem faaliyetlerinin net sonucunu, kar ve zarar olarak özetleyen bir tablodur

Adi hisse Nedir?

Hisse sahibine hissedar toplantılarında oy kullanma ve şirket karının bir kısmını temettü olarak alma hakkı veren belgedir. 

Swot Analizi Nedir?

Girişimin güçlü / zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini belirlemek ve analiz etmek için oluşturulmuş içeriktir.

Payların nama yazılı olması nedir?

Belirli bir gerçek veya tüzel kişi adına düzenlenen ve kişinin anonim şirkette sahip olduğu payları temsil eden senettir.

İmtiyazlı hisse nedir?

Kâr payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı gibi haklarda, paya tanınan üstün bir hak veya kanunda öngörülmemiş yeni bir pay sahipliğidir.

Kampanyamın başarısız olması durumunda ne olur?

Takasbank nezdinden bloke edilen yatırımlar Yatırımcı hesaplarına geri iade olunur.

Kampanya süresi kaç gün olmalı?

Bir kampanya süresi en fazla 60 gün olmalıdır.

Kampanyamı erken sonlandırabilir miyim?

Kampanya hedeflediği fon miktarına ulaşması durumundan erken kapama işlemi uygulanabilir.

Yabancı yatırımcılar nasıl yatırım yapabilir?

YKN(Yabancı Kimlik Numarası) olan yabancı uyruklu kişiler doğrudan MKK sistemine dâhil olabilmektedir. Ancak YKN’si olmayan kişiler ihraççı şirket veya yatırımcı şirket nezdinde hesap açıp MKK’dan sicil numarası alarak MKK sistemine dâhil olabilmektedir.

Yapılan yatırımlar kur korumalı mevduata alınabilir mi?

Toplanan fon miktarı Takas Bank tarafından bloke edilmektedir. USD karşılığında bir yatırım kabul edilmemekle birlikte sistem TL olarak yürütülmektedir. Bu bağlamda kur korumalı bir mevduat çalışması bulunmamaktadır.

Temettü nedir?

Şirket hissedarlarına ortak oldukları pay oranında yıllık kardan veya bunun için ayrılmış yedek akçeden kar payı dağıtılmasıdır.

Dünyada bilinen Kitle Fonlama Platformları nelerdir?

Kickstarter, Indiegogo, GoFundMe, RocketHub, CrowdFunder, EquityNet

Kitle Fonlaması Modelleri nelerdir?

Kitle Fonlaması Ödül bazlı, Bağış bazlı, Hisse bazlı ve Borç bazlı olarak 4 farklı kategoriye ayrılmaktadır.

İkincil Pazar var mı?

Çok yakında olacak. Üçüncü şahıslar arasında hisse alım/satım Pazar yeri anlamına gelen ikincil Pazar çalışmaları Borsa İstanbul tarafından sürdürülmektedir. Kısa bir zaman diliminde faaliyete geçmesi öngörülmektedir.

Hissemi ne zaman satabilirim?

İkincil Pazar çalışmaları henüz tamamlanmadığı için satış işlemlerini ikincil Pazar haricinde hissenizi satın almak isteyen üçüncü kişiye satabilirsiniz.

Ne zaman kazanç sağlarım?

Yatırım yaptığınız şirketin satılması, halka arz edilmesi ve temettü dağıtımı durumunda kazanç sağlayabilirsiniz. Ancak Kitle Fonlama Sistemi içerisinde gerçekleştirilen yatırımlar uzun vadeli yatırımlar olması bakımından kısa bir zaman içerisinde kazanç elde etmeyi beklemek doğru olmayacaktır. Kazanç elde edebilmeniz için 1 ila 5 yıl aralığında beklemelisiniz.

Kitle fonlama nedir?

Kitlesel fonlama, kitlelerin birleşip küçük miktar oranınca aralarında fon toplayarak Finansal kaynak ihtiyacı olan Girişimcilere ödül/hisse/bağış/borç karşılığında destek verilmesidir.

Yatırım limiti yıllık bazda mı yoksa kampanya bazında mı yenileniyor?

Yatırım limiti yıl boyunca geçerlidir. Takvim yılı başlangıcında limit sıfırlanır.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.