Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikamız

 
 

Amaç

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının (“Politika”) amacı GİRİŞİM KİTLE FONLAMA PLATFORMU ANONİM ŞİRKETİ’nin Çıkar Çatışması Politikasında da yer alan rüşvet ve yolsuzluk karşıtı politikalarının ortaya konulmasıdır.

Kapsam

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası;

Fonangels.com.com Yönetim Kurulu da dâhil olmak üzere tüm fonangels.com.com çalışanlarını,

Mal ve hizmet aldığımız firmaları ve çalışanlarını, tedarikçi, danışmanlar, avukatlar, dış denetçiler de dâhil olmak üzere fonangels.com.com adına görev yapan kişi ve kuruluşları (iş ortakları) kapsamaktadır.

Bu Politika;

Fonangels.com.com Çıkar Çatışması Politikası,

İnsan Kaynakları uygulamalarının ayrılmaz bir parçasıdır.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının uygulanması ve güncellenmesi Yönetim Kurulu’nun yetki, görev ve sorumluluğundadır. Bu çerçevede;

Genel Müdür’ün etik, güvenilir, yasaya uygun ve kontrollü bir çalışma ortamı tesis edilmesi için Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulunması,

Genel Müdür’ün Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği esaslara uygun olarak risklerini değerlendirmeleri ve gerekli kontrol mekanizmalarını tesis etmeleri,

İç Denetim Birimi, Finans ve Muhasebe Birimi, Yatırımcı İlişkileri Birimi, Girişimci İlişkileri Birimi, Hukuk ve Mevzuat Birimi ile Yönetim Kurulu fonangels.com faaliyetlerinin güvenli ve yasal düzenlemelere uyumlu şekilde yürütülüp yürütülmediğinin takibinin yapılması,

Politikalara, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, tüm fonangels.com çalışanları,

Yönetim Kurulu’nca belirlenen politikalara uyum sağlamak,

Kendi faaliyet alanları ile ilgili risklerin etkin şekilde yönetmek,

İlgili yasal düzenlemelere ve fonangels.com uygulamalarına uyumlu bir şekilde çalışmak,

Politikaya aykırı bir davranış, faaliyet ya da uygulama ile karşılaşılması durumunda Yönetim Kurulu’na bildirmek ile sorumludur.

TANIMLAR

Yolsuzluk: Bulunulan konum nedeniyle sahip olunan yetkinin doğrudan veya dolaylı olarak her nevi kazanç sağlama amacıyla kötüye kullanılmasıdır.

Rüşvet: Bir kişinin, görevinin ifası ile ilgili bir işi yapması, yaptırması, yapmaması, hızlandırması, yavaşlatması amacıyla doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, menfaat temin, teklif veya vaat edilmesi; talep veya kabul edilmesi; bunlara aracılık edilmesi gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı davranması için bir başka kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde kendisine veya bunu talep eden tarafa veya bu ilişki dolayısıyla bir başkasına çıkar sağlamasıdır.

Rüşvet ve yolsuzluk pek çok farklı şekilde gerçekleştirilebilir, bunlar arasında:

Nakit ödemeler,

Siyasi ya da diğer bağışlar,

Komisyon,

Sosyal haklar,

Hediye, ağırlama,

Diğer menfaatler sayılabilir.

UYGULAMA

Mal ve Hizmet Alınan ve Satılan Firmalar ve İş Ortakları

Mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının, politika esaslarına ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum sağlaması zorunludur ve bunlara uymayan kişi ve kuruluşlar ile çalışmalar sonlandırılır.

Firma ve İş Ortaklarının Seçimi

Üst düzey yönetimce, mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının seçimi aşamasında tecrübe, mali performans, teknik yeterlilik gibi kriterleri ile birlikte etik düzeyleri ve bu alanda olumlu bir geçmişe sahip olmaları da dikkate alınır. Rüşvet veya yolsuzlukla ilgili olumsuz istihbaratı olan firma ya da iş ortaklarıyla, diğer kriterleri karşılasalar bile çalışılmaz. Bu kapsamda herhangi bir iş ilişkisine girmeden önce gerekli araştırma ve değerlendirmelerin yapılması sorumluluğu öncelikle üst düzey yönetimdedir. Denetim Bölümü denetimlerinde söz konusu hususlara uygun davranılıp davranılmadığını değerlendirir.

Firma ve İş Ortakları İle Anlaşma Sağlanması

Olumlu istihbaratı olan ve diğer kriterleri karşılayan firma ve iş ortaklarıyla yapılacak anlaşma ve sözleşmelerde;

Politikada belirtilen esaslara ve ilgili diğer düzenlemelere tam uyum sağlanması,

Çalışanlarının bu esasları özümsemesi ve buna uygun davranması, belirli periyotlarla çalışanlarının Politika ile ilgili eğitimler almalarının sağlanması,

Çalışanlarına bildirim yükümlülükleri ile ilgili düzenli hatırlatma yapması ve böyle durumlarla karşılaşmaları durumunda bildirim yapmalarını teşvik etmesi ile ilgili şartlara yer verilir. Bunlara uyulmaması ya da Politika ’ya aykırı bir durum oluşması durumunda çalışmanın ve yürürlükteki sözleşmelerin haklı sebeple sonlandırılacağına ilişkin hükümlere yer verilir.

POLİTİKA VE PROSEDÜRLERİMİZ

Rüşvet ve Yolsuzluk

Fonangels.com her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması veya verilmesi kesinlikle kabul edilemez.

Rüşvet veya yolsuzluk aracılığıyla fonangels.com ile iş yapmak isteyen 3. taraflarla iş ilişkisinin devam ettirilmemesi gerekmektedir.

Hediye

Hediye, maddi bir ödeme gerektirmeyen ve genelde iş ilişkisinde bulunulan kişiler ya da müşteriler tarafından teşekkür, ticari nezaket icabı verilen bir üründür.

fonangels.com tarafından üçüncü şahıslara teklif edilen ya da verilen her türlü hediye; alenen, iyi niyetle ve koşulsuz olarak teklif edilmelidir. Bu kapsamda verilebilecek hediyeler ve bunların kayıt altına alınması ile ilgili esaslar fonangels.com Çıkar Çatışması Politikasında yer alan “Maddi ve Maddi Olmayan Çıkar Çatışmaları” başlığı ile yazılı hale getirilmiştir.

Hediyenin kabul edilebilmesi için de aynı prensipler geçerlidir ve bu prensiplerde yer verilen maddi değeri yüksek olmayan, sembolik hediyelerin dışında kesinlikle hediye kabul edilmemelidir. Ayrıca, bu kapsamda olsa bile hediye kabulünün sıklık arz etmemesi, kabul edilen hediyelerle ilgili kabul eden tarafından ilk amiri kanalıyla şirket, İnsan Kaynakları ve üst yönetimine bildirimde bulunulması gerekmektedir.

Kolaylaştırma Ödemeleri

Bu politika kapsamında yer alan kişi ve kuruluşların, devlet kurumları ile rutin bir işlemi ya süreci (izin ve ruhsat almak, lisans, belge temin etmek, vb.) güvenceye almak ya da hızlandırmak için kolaylaştırma ödemeleri teklif edilmez.

Bağışlar

Fonangels.com, tabi olduğu Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile bağış ve yardımlara bazı yasal sınırlamalar getirilmiştir. Buna göre; hazırlanan Bağışlar bu mevzuat hükümlerinde aykırı olamaz.

Fonangels.com, çalışanlarının işlerinden bağımsız olarak kendi topladıkları tutarlarla hayır kurumlarını desteklemeleri fonangels.com politikasının dışındadır. Ancak, bu noktada da fonangels.com Çıkar Çatışması Politikasında yer alan prensipler geçerlidir.

HATASIZ KAYIT TUTMA

Fonangels.com muhasebe ve kayıt sistemi ile ilgili uymak zorunda olduğu hususlar yasal düzenlemeler ile düzenlenmiştir. Buna göre;

Üçüncü şahıslarla (müşteriler, tedarikçiler, vb.) ilişkilere ait her türlü hesap, fatura ve belgenin, eksiksiz, kesin ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayda geçirilmesi ve muhafaza edilmesi,

Herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da benzer ticari kayıtlar üzerinde tahrifat yapılmaması ve gerçeklerin saptırılmaması gerekmektedir.

EĞİTİM VE İLETİŞİM

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, fonangels.com çalışanlarına duyurulmuş, sürekli ve kolaylıkla erişilebilir durumdadır.

Eğitimler, çalışanların farkındalığının artırılması için önemlidir. Bu kapsamda İdari İşler Birimi, İç Denetim Birimi ve Hukuk ve Mevzuat Birimi, Girişimci İlişkileri Birimi ve Yatırımcı İlişkileri Birimi ile birlikte tüm çalışanların katılımının zorunlu olduğu eğitim programları tasarlar.

POLİTİKA İHLALLERİNİN BİLDİRİMİ

Bir çalışan ya da fonangels.com adına hareket eden bir kişinin iş bu politikaya aykırı hareket ettiği yönünde görüş ya da şüphe varsa, üst yönetime iletilmelidir. Fonangels.com “Çıkar Çatışması Politikası” ile ilgili hususlar belirli periyotlarla fonangels.com çalışanlarına hatırlatılmaktadır.

Fonangels.com, dürüst ve şeffaf bir yaklaşımı teşvik etmekte olup; iyi niyetle içten kaygılarını dile getiren herhangi bir çalışanını ya da fonangels.com adına hareket eden bir kişiyi desteklemektedir ve bildirimleri gizli tutmaktadır. Hiç bir çalışan üst yönetime yapmış olduğu Etik Kural ihlali olduğuna inandığı bir bildirim nedeniyle baskı veya cezalandırmaya tabi tutulamaz, üst yönetimin yazılı oluru alınmadan görev kapsamı veya yerinde bu nedenle bir değişiklik yapılamaz.

Bildirim yapan kişinin, bu tür bir muameleye maruz kalması durumunda bunu üst yönetime iletmesi gerekmektedir.

Mal ve hizmet alınan firma veya iş ortaklarının da çalışanlarına bu politika ile ilgili düzenli hatırlatma yapması ve böyle durumlarla karşılaşmaları durumunda bildirim yapmalarını teşvik etmesi gerekmektedir. Bu husus yapılan sözleşmelerle de garanti altına alınır.

POLİTİKA İHLALLERİ

Politikaya aykırı olan veya olma ihtimali olan durumlarda, konu üst yönetimce incelenir ve uygunsuz davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımlar uygulanır.

Mal ve hizmet alınan ve satılan firmalar veya fonangels.com adına görev yapan kişi ve kuruluşlarla ile yapılan sözleşmelerde politikaya aykırı davranış, tutum ya da faaliyet bulunduğunun belirlenmesi durumunda çalışmaların/yürürlükteki sözleşmelerin fonangels.com tarafından haklı sebep ile tek taraflı olarak sonlandırılacağına dair hükümlere yer verilir ve Politika ihlali durumunda da istisna yapılmaksızın bu hükümler uygulanır.

 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.