Kara Para ile Mücadele Politikamız

 
 

AMAÇ

Bu politikanın amacı, “5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında” Kanun hükümleri ile anılan kanun çerçevesinde oluşturulan mevzuata uygun olacak şekilde, suç gelirlerinin aklanmasının, terör finansmanının önlenmesine ilişkin yükümlülüklere uyumunun sağlanması, müşterileri işlemleri ve hizmetlerinin risk temelli bir yaklaşımla değerlendirilerek, maruz kalabileceği riskin azaltılmasına yönelik stratejilerin, kurum içi kontrol ve önlemlerin, işleyiş kurallarının ve sorumlulukların belirlenmesi ile Girişim Kitle Fonlama Platformu Anonim Şirketi (Platform) çalışanlarının bu konularda bilinçlendirilmesidir.

KAPSAM

Bu yönetmelik tüm GİRİŞİM KİTLE FONLAMA PLATFORMU ANONİM ŞİRKETİ çalışanlarının suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi konusundaki 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” ve 6415 sayılı “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun” ile ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi ve yükümlülüklere uyum için gereken süreçlerin tanımlanması için hazırlanmıştır.

SORUMLULUKLAR

Platformun her seviyedeki tüm personeli;

 • Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında 5549 sayılı Kanun, “Terörizm Finansmanının Önlenmesi Hakkında 6415 sayılı Kanun” ve ilgili yasal düzenlemeler ile bu konu ile ilgili bütün banka içi düzenlemeleri öğrenmek ve bunlara uymakla,
 • Müşteri tanımlamaları ve tüm işlemlerinde, bu yönetmelikte açıklanan müşterinin tanınması ilkeleri çerçevesinde hareket etmekle,
 • Konuyla ilgili olarak düzenlenecek eğitim faaliyetlerine katılmakla,
 • Kitle Fonlaması işlemlerini yerine getirirken gereken dikkat ve özeni göstererek şüpheli işlem bildirim sistemi çerçevesinde, platform uyum görevlisine şüpheli işlem bildirimlerini yapmakla görevli ve sorumludur.

TANIMLAR

Platform: Girişim Kitle Fonlama Platformu Anonim Şirketi’ni

5549 Sayılı Kanun: 18/10/2006 tarihli ve 26323 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 11/10/2006 tarihli “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunu”

6415 Sayılı Kanun: 16/02/2013 tarihli ve 28561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 07/02/2013 tarihli “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu”

Mevzuat: Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi ile ilgili yürürlükteki Kanunlar, Yönetmelik ve Tebliğler ile MASAK karar ve talimatlarını

Çalışan / personel / eleman: Platformda sürekli veya geçici görev yapan her kademe ve görevdeki personeli

Uyum Görevlisi: 5549 sayılı ve 6415 sayılı Kanun ve Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklere uyumu sağlamak amacıyla Banka Yönetim Kurulu tarafından atanmış ve gerekli yetkiyle donatılmış personeli,

Müşterinin tanınması: Platformun, müşterileri ve müşterilerinin faaliyetleri ile ilgili olarak yeterli düzeyde bilgi sahibi olması ve bu bilgileri edinmek amacıyla kendi bünyesinde politika ve prosedürler geliştirmesini,

MASAK: Mali Suçları Araştırma Kurulu’nu,

Denetim Elemanı: 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” ve buna dair yönetmeliklerde belirtilen denetim elemanlarını; Vergi Müfettişleri, Gümrük ve Ticaret Müfettişleri, Bankalar Yeminli Murakıpları, Hazine Kontrolörleri, Sigorta Denetleme Uzman ve Aktüerleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanlarını,

Suç Geliri: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini,

Aklama Suçu: 26.09.2004 tarih 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 282nci maddesinde düzenlenen suçu,

Şüpheli İşlem: Yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işleme konu malvarlığının; yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına, bu kapsamda terörist eylemler için ya da terör örgütleri, teröristler veya terörü finanse edenler tarafından kullanıldığına veya bunlarla ilgili ya da bağlantılı olduğuna dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halini,

Riskli ülkeler: Aklama ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda yeterli düzenlemelere sahip olmayan, bu suçlarla mücadele konusunda işbirliği yapmayan veya yetkili uluslararası kuruluşlarca riskli kabul edilen ülkelerden Maliye Bakanlığı’nca duyurulanları,

Terörizmin Finansmanı Suçu: 6415 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında suç olarak düzenlenen fiillerin gerçekleştirilmesinde tümüyle veya kısmen kullanılması amacıyla veya kullanılacağını bilerek ve isteyerek belli bir fiille ilişkilendirilmeden dahi bir teröriste veya terör örgütüne fon sağlanmasını veya toplanmasını,

Hizmet riski: Yüz yüze yapılmayan işlemler, ödeme sistemlerinin kullanılması, kampanya oluşturulması gibi hizmetler veya gelişen teknolojiler kullanılarak sunulacak yeni ürünler kapsamında Platformun maruz kalabileceği riskleri,

Ülke riski: Suç gelirlerinin aklanması veya terörün finansmanının önlenmesi konusunda yeterli düzenlemelere sahip olmayan, bu suçlarla mücadele konusunda yeterli düzeyde işbirliği yapmayan veya uluslararası kuruluşlarca riskli kabul edilen ülkelerden yürürlükteki mevzuat çerçevesinde belirlenenlerin vatandaşları, şirketleri veya mali kuruluşları ile girilecek bankacılık ilişkileri ve bu kapsamda yapılacak işlemler sebebiyle Bankanın maruz kalabileceği riskleri ifade eder.

RİSKLER

Bu yönetmelikle belirlenen kural ve politikalara uyumsuzluk Platform aleyhine dava açılması veya sözleşmeler dolayısıyla Platformun durumunun veya operasyonlarının olumsuz yönde etkilenmesi sonucunu doğurur.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” başlıklı 282 ve “Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri” başlıklı 60ncı maddeleri uyarınca da, bir kamu kurumunun verdiği izne dayalı olarak faaliyette bulunan özel hukuk tüzel kişisinin organ veya temsilcilerinin iştirakiyle ve bu iznin verdiği yetkinin kötüye kullanılması suretiyle tüzel kişi yararına işlenen aklama suçlarından mahkûmiyet hâlinde, iznin iptaline karar verilebilmektedir.

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 4. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen ve şüpheli işlem bildiriminde bulunulduğunun, yükümlülük denetimi ile görevlendirilen denetim elemanları ile yargılama sırasında mahkemeler dışında, işleme taraf olanlar dâhil açıklanmaması gerektiğini düzenleyen hükmüne aykırı hareket eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre malvarlığının dondurulmasıyla ilgili alınan kararın gereğini yerine getirmeyen veya yerine getirmekte ihmal veya gecikme gösteren kişilere, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir.

İtibar riski

İtibar riski, kamuoyundaki olumsuz izlenimlerin, platformun faaliyet ve gelirleri üzerindeki mevcut ve olası etkilerini ifade etmektedir. Bu risk, platformun yeni iş ilişkilerine girmesini engelleyebileceği gibi mevcut iş ilişkilerinin de devamını engelleyebilecektir. İtibar riskine maruz kalan platformun müşteri tabanının düşmesi ve mali bir kayıpla karşı karşıya kalmaları muhtemeldir.

Operasyonel risk

Operasyonel risk; etkin olmayan iç kontrol prosedürleri veya dış etkenler dolayısıyla platformun doğrudan veya dolaylı olarak kayba uğrama riskini ifade eder. Faaliyet riski olarak da adlandırılan operasyonel risklerin birçoğu, yükümlülükleri uygulamadaki zayıflıkları ile ilgilidir ve özellikle kurum içi kontrollerdeki aksamalar ve mali kuruluş yönetimindeki hatalardan kaynaklanır.

İç kontrollerdeki aksamalar, hataların ve sahtekârlıkların gözden kaçmasına yol açacağı için platformun zarara uğramasına veya zaman ve koşullara uygun hareket edememesine ve çıkarlarının tehlikeye girmesine neden olabilir.

Mesleki riskler

Platform çalışanlarının, bu yönetmeliğe uymamaları durumunda, İş Kanunu hükümlerine göre hareket edilir ve iş akdinin feshedilmesine kadar varan yaptırımlar uygulanabilir.

UYGULAMA

Türkiye’ de geçerli yasalara, mevzuatlara ve uluslararası standartlara uyum sağlamak ve Platformun suç gelirlerinin aklanmasına ve terörizmin finansmanına aracı olmasını engellemek ve bu kapsamda kontrol faaliyetlerini yerine getirebilmek adına aşağıda yer alan faaliyetler gerçekleştirilir:

Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanın önlenmesine dair yönetmelik, politika ve prosedürlerinin oluşturulması,

 • Müşteri işlemlerinin suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik olarak risk bazlı izlenmesi ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Müşterilere ilişkin istihbaratların yapılarak her bir müşterinin risk kategorisinin belirlenmesi,
 • Uyum Görevlisi atanması,
 • 5549 sayılı kanun ve bağlı mevzuat ile yetkili müesseselere getirilen yükümlülüklere uyumu sağlamak üzere Platform personeline eğitim verilmesi,
 • Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanın önlenmesine yönelik yürütülen iş akışlarının denetim ve kontrolünün sağlanması.

İZLEME VE KONTROL FAALİYETLERİ

İzleme ve kontrol faaliyetleri, ilgili mevzuat ile bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Uyum Görevlisinin gözetiminde ve koordinasyonunda risk temelli bir yaklaşımla tasarlanır ve yürütülür.

Bu kapsamda; Platformun tüm faaliyetlerine uygulanacak standart kontrollerin yanı sıra, geliştirilmiş kontroller olarak yüksek riskli olarak görülen ve özel dikkat gerektiren müşteri, işlem ve faaliyetlerin daha yakından takibine yönelik uygun ve etkin kontrol süreç, sistem ve yöntemleri belirlenir ve uygulanır.

İzleme ve kontrol faaliyetleri, temel olarak aşağıdaki hususları kapsar:

 • Yüksek risk grubundaki müşteri ve işlemlerin izlenmesi ve kontrolü,
 • Riskli ülkelerle gerçekleştirilen işlemlerin izlenmesi ve kontrolü,
 • Karmaşık ve olağandışı işlemlerin izlenmesi ve kontrolü,
 • Müşterilere ait mevcut bilgi ve belgelerin uygunluk, yeterlilik ve güncelliğinin kontrolü ve eksikliklerin tamamlatılması,
 • Riskli ülke yerleşik/uyruklu müşteriler ve/veya riskli ülke uyruklu/yerleşik ortaklık yapısına sahip müşteriler tarafından gerçekleştirilen işlemlerin izlenmesi ve kontrolü,
 • Müşteri işlemlerinin müşterilerin işine, risk profiline ve fon kaynaklarına dair bilgiler ile uyumluluk durumunun iş ilişkisi süresince devamlı olarak izlenmesi,
 • Yüz yüze olmayan işlemler yapılmasını mümkün kılan sistemler vasıtasıyla gerçekleştirilen işlemlerin kontrolü,
 • Yeni ürünler ile teknolojik gelişmeler nedeniyle aklama ve terör finansmanı yönünden riske ve suiistimale açık hale gelebilecek hizmetlerin risk odaklı kontrolü,
 • Bu kapsamda yer verilebilecek diğer izleme ve kontroller.
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.